امروز شنبه 29 شهريور 1399

ساختمان پزشکان

زمان انتشار: بدون تاریخ  

نسخهنویسی کامپیوتری در کشور

از سال 1385 قرار بر این شد که نسخه نویسی کامپیوتری شود…

هانیما:  به علت ناخوانا بودن نسخه‌نویسی، مسالهاتی از جمله‌ تجویز داروی اشتباه به بیمار و متعاقب آن شده بیماری، توجه مسئولین را به نسخه نویسی کامیپوتری در کشور جلب کرده است تا دارویی اشتباه خوانده و یا تجویز نشود.

دکتر جمشیدی فرمود: با توجه به پیشنهاد‌های عنوان شده در مرود خواناتر نوشتن نسخه و هم چنین به علت کثرت کار پزشکان با مسالهات خیلیی رو به رو هستم که برای پیشگیری از به وجود آمدن چنین موردهایی ساهنگام اقدام به کامپیوتری کردن نسخه در آینده‌‌ای نزدیک خواهد کرد.

برچسب ها :
اندروید lg مولفیکس