امروز شنبه 29 شهريور 1399

ساختمان پزشکان

زمان انتشار: بدون تاریخ  

هرسپتین و کمک به بهبودی زنان دچار به سرطان سینه

دکاضطرابلام: اگر به زنانی با نوع خاصی از سرطان سینه، هرسپتین به همراه شیمی درمانی معتبر داده شود، ممکن است در بهبود بیماری آنها پیشرفتی حاصل شود.
مترجم دکتر برسابه برومند

اگر به زنانی با نوع خاصی از سرطان سینه، هرسپتین به همراه شیمی درمانی معتبر داده شود، ممکن است در بهبود بیماری آنها پیشرفتی حاصل شود.

بیماری حدود 25%- 15 زنان دچار مرحله های اولیه سرطان سینه، از نوع HER2-receptor مثبت است. در مرحله های اولیه کمتر می نماید. در مطالعه اجوانت هرسپتین (HERA)، یان اسمیت و همکارانش از بیمارستان Royal Marsden لندن به ارزیابی تأثیر دارو بر مقدار بهبودی بعد از 2 سال درمان پرداختند.

در این مطالعه 1703 زن به طور تصادفی برای دریافت هرسپتین به مدت 1 سال بعد از جراحی و شیمی درمانی و 1693 زن برای گروه کنترل (فقط مشاهده) در نظر گرفته شدند.

محققان دریافتند که در گروه مشاهده تعداد مرگ و میر بیشتری نسبت به گروه دریافت کننده دارو اتفاق افتاد(90 در مقایسه با 59) که شرح گر 7/2% نجات بیشتر بعد از سه سال است. عوارض جانبی جدی تری نیز در گروه هرسپتین در مقایسه با گروه دارونما مشاهده شد.

دکتر اسمیت می گوید: نتایج حاصل از مطالعات ما شرح گر این امر است که trastuzumab (هرسپتین) واجد سودمندی بیشتری در بهبودی بیماران مرحله های اولیه سرطان سینه نسبت به عدم استفاده از دارو بعد از عمل جراحی است. مقدار بهبودی حاصله در این مدت کم نشان گر قدرت بالقوه این دارو و اهمیت ایجاد درمان های هدفمند برای سرطان سینه و یا سایر سرطان ها است.

برچسب ها :
اندروید lg مولفیکس