امروز شنبه 29 شهريور 1399

ساختمان پزشکان

زمان انتشار: بدون تاریخ  

پزشکان ایرانی 51 برابر میانگین جهانی دارو تجویز می کنند

رهبر مژدهی آذر فرمود : بر اساس معتبر جهانی تجویز دارو، تعداد اقلام دارویی در یک نسخه پزشک به طور میانگین باید سه قلم دارو در هر نسخه باشد در حالی که این مقدار در ایران به طور متوسط 5 قلم دارو در هر نسخه است که تقریبا 5/1 برابر متوسط جهانی است .
وی ادامه داد: البته مقایسه تعداد اقلام دارویی در نسخه های پزشکان در ایران با تعداد آنها در کشورهای بقیه ی بدون توجه مسائل فرهنگی و مسالهات جامعه پزشکی در ایران منصفانه نمی باشد و باید همه شرایط موجود را در این زمینه در نظر گرفت .
وی افزود:‌عامل اصلی تجویز تعداد بیشتر دارو توسط پزشکان تقاضای بیماران است برای اینکه احساس می کنند پزشکی که داروی بیشتری تجویز کند پزشک بهتر و حاذق تری است ضمن اینکه پایین بودن تعرفه پزشکان و مسالهات معیشتی آنها موجب می شود تا برای جبران درآمد خود به تجویز داروی بیشتر برای بیماران اقدام کنند .

وی ادامه داد:‌تامین امنیت حرفه ای و اقتصادی پزشکان و به خصوص واقعی شدن تعرفه های پزشکان و داروخانه ها مطابق معتبرهای جهانی در کنار بالا رفتن مطلعی های مردم نسبت به پیامد استفاده بی رویه از دارو می تواند به اصلاح نظام مصرف دارو در کشور منجر شود .

برچسب ها :
اندروید lg مولفیکس